ตำแหน่ง:

Sales Engineer

ลักษณะงาน:
 • ขายสินค้าอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • เข้าพบเยี่ยมลูกค้า, แนะนำให้คำปรึกษา, เสนอขายสินค้า, ปิดการขาย และติดตามดูแลงาน ไปจนถึงบริการหลังการขาย
 • ดูแลประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำรายงานการเยี่ยมลูกค้า และรายงานการขาย
 • วางแผนพัฒนาปรับปรุงแพนงานขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถเดินทางไปพบ และเยี่ยมลูกค้าต่างจังหวัดได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบขับขี่รถยนต์
จำนวน:2 อัตรา
ตำแหน่ง:

Admin & Buyer

ลักษณะงาน:
 • ติดต่อประสานงาน ติดตามงาน ทำเอกสารระหว่างบริษัท และลูกค้า
 • ติดต่อบริษัททั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจัดหาสินค้า
 • ดูแลงานด้านเอกสาร ทั้งเสนอราคาแก้ไข และออกใบสั่งซื้อต่างๆ
 • ทำรายงานการเสนอขาย สินค้าประจำสัปดาห์ และอัพเดทสถานะ
คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบปริญญาตรี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านงานเอกสาร
 • มีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Programs Microsoft Office และอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
 • มีความอดทน ละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
จำนวน:1 อัตรา